منطقه کاپادوکیا در مرکز منطقه آناتولی ترکیه واقع شده است، این منطقه با دره های تنگ و باریک و تپه ها و صخره های غیرطبیعی که در نتیجه باران های فرسایشی و صدها سال باد از سمت دشت های پوشیده از گدازه تشکیل شده اند، و همچنین غارهای مسکونی و شهرهای حفاری شده در زیر زمین، منظره ای ماورایی و متحیر کننده دارد.