استان پری دریایی کوچولو را به خاطر دارید؟
در این داستان، اریل ( پری دریایی قصه ) برای اینکه بتواند با شاهزاده اریک ملاقات و علاقه او را جلب کند، با ارسلای جادوگر معامله ای کرد. صدایش در مقابل پاهای انسانی . . . تا اگر در مدت سه روز توانست نظر شاهزاده اریک را جلب کند، برای همیشه انسان بماند، و در غیر این صورت، دوباره به پری دریایی تبدیل شده و برای همیشه از آن ارسلا شود.
ارسلا وقتی دید اریل در جلب علاقه شاهزاده اریک موفق بوده است، خود را به زنی زیبا به نام ونسا تبدیل کرد و با صدای اریل که در داخل یک صدف در اختیارش بود، شاهزاده اریک را اغوا نمود . . .

پایان داستان به یادتان آمد؟